Katendrecht heeft zijn speeltuin

Katendrecht heeft zijn speeltuin

Wethouder Nivard spreekt

In de zaal van het Katendrechtsche “Volkshuis aan de Tolhuisstraat heeft de wethouder voor de sociale belangen, de heer F. L. D. Nivard, gistermiddag den speeltuin aan de Tweede Katendrechtsche Haven overgedragen aan de Katendrechtsche Speeltuinvereeniging.

De voorzitter van de vereenïging, de beer D. Borger, heeft allereerst de aanwezigen welkom geheeten en In het bijzonder den wethouder en den vertegenwoordiger van den wethouder van onderwijs, den heer    L. Koning, evenals den commissaris voor de kinderpolitie, den heer     W. Voskuil. Bericht van verhindering was binnengekomen van den wethouder van den Gemeentelijken Technischen Dienst, van den directeur van den Gemeentelijken Technischen Dienst, ir. W. G. Witteveen; den kinderrechter, mr. J. Overwater, den inspecteur voor de rijpere jeugd, den heer L. Bodaan en mr. J. Coert.

Wethouder Nivard zeide, dat de speeltuin nu wachtte om te worden over- gedragen aan het comité, dat de leiding van den tuin op zich wil nemen. Er past allereerst een woord van dank aan allen, die het hunne er toe hebben bijgedragen om dezen tuin tot stand te brengen. In Maart 1939 is men met den arbeid begonnen; er zijn heel wat tegenslagen gekomen, maar de werklooze jeugd heeft flink aangepakt. Er is een tuin gekomen met een oppervlakte van 5000 m 2., een tuin waar menige vereenïging jaloersch op zal zijn. Voor alles klaar was, heeft men heel wat grondwerk moeten verrichten. Er is bij den aanleg ook gerekend op moderne eischen, want men heeft een rolschaatsenbaan gebouwd. Dat is beter dan het rolschaatsenrijden in de stad, waar men gevaar loopt onderst boven te worden gereden. De jonge mannen van de Centrale Werkplaats hebben de werktuigen gemaakt. Er zijn niet minder dan 65.000 graszoden verwerkt Er is inderdaad belangrijk werk verricht en daarvoor past in de eerste plaats een woord van dank aan den Gemeentelijken Technischen Dienst en in het bijzonder aan den heer A. van Asperen, die de directe leiding van het werk heeft gehad voorzoover het de technische uitvoering betrof De heer C. van der Keilen had de dagelljksche leiding. Evenzeer is een woord van dank op zijn plaats voor den heer Kat, den leider van de Centrale Werkplaats.

De wethouder hoopte, dat de speeltuin aan de redelijke eischen van de Katendrechtsche jeugd zal tegemoet komen, dat hij het comité voldoening zal schenken en dat hij in het algemeen voor Katendrecht een aanwinst zal zijn.

De voorzitter van de vereeniging, de heer Borger bedankte den wethouder. Hij zeide, dat de Katendrechtsche jeugd niet misdadiger is, dan andere jeugd, alleen staat zij in het havenkwartier aan grooter verleiding bloot Er moest iets worden gedaan om de jongens en meisjes te helpen. Er is iets gedaan, in samenwerking met de Vereeniging Katendrechts Belang.

De verwezenlijking van het plan van den speeltuin is geheel van de ouders uitgegaan. Het is een groot belang de kinderen van de straat te houden. Daarom is het werk aan den tuin ook een tijdje stilgelegd, om in de vacantie de kinderen te kunnen toelaten. Het heeft met onzen tuin lang geduurd, maar we hebben volgehouden.

De heer A. van Asperen, technisch ambtenaar, belast met de uitvoering van de werkobjecten in Rotterdam, heeft een woord van dank gesproken voor de prettige samenwerking. Deze samenwerking staat als een lichtpunt tegenover veel tegenslag Hij bood. namens allen die aan de uitvoering hebben medegewerkt, een album met foto’s van de uitvoering van het werk en een geaquarelleerden plattegrond van den tuin aan. Tenslotte heeft men een bezoek aan den tuin gebracht, waar de blauw-wit-blauwe vlag in top was gezet. Na het bezoek aan den tuin werd een film vetoond in het Katendrechtsche Volkshuis.

Een fraai en leerzaam werk

Katendrecht heeft nu de beschikking over een kostelijken speeltuin aan de Tweede Katendrechtsche Haven. Men heeft er zeven forsche boomen weten te sparen, zoodat er ook schaduw te vinden is. Men kan er genieten van het boeiende schouwspel, dat de rivier biedt. Kan het Rotterdamscher? Den 20en Maart 1939 is het werk begonnen, 2 Januari 1940 legde de strenge vorst het werk stil tot 11 Maart en toen men weer goed op dreef was, kwam de tiende Mei 1940  Tot den 27en zou de arbeid weer stilliggen en 19 Juli nogmaals, tot 9 September om de kinderen al vast een geschikt vacantieoord te bereiden. En 15 december stak andermaal de vorst een spaak in het wiel, tot 26 Januari van dit jaar. Gisteren is de en tuin overgedragen en toen waren er dan ook 1350 jongensweken verwerkt, door gemiddeld 16 jongens per week. Zij hebben 6000 m 3 grond verzet, 1150 m 3 klei aangevoerd, 100 m 3. puin uitgegraven, 100 m 3. gewapend beton verwerkt en 550 tegels gelegd op een oppervlakte van 135 m 2. De klei was voor de speelweide, de beton voor allerhande dingen. De jongens hebben er veel van geleerd, het was een afwisselend en interessant werk. Er moesten bekistingen worden gemaakt, betonijzer op lengte geknipt, gebogen en gevlochten. De betonspecie werd uit de hand gemengd en het beton gestort. Na het wegnemen van de bekisting moest de beton worden gepleisterd. Zoo hebben de jeugdige werkloozen gewerkt en geleerd. Zij hebben in den speeltuin een zandbak gemaakt, een hoofdgebouw, een schuilloods, een rolschaatsen- en autopedbaan, een glijbaan, een draaimolen, een zweefpaal, looptonnenrek, drie schommelrekken, een klimrek en zes wippen.

Ér staat nu nog een voorloopige afrastering rond den tuin, maar de Centrale Werkplaats zal zorgen voor een definitieve, welke als gevolg van de heerschende materiaalschaarschte nog niet kon worden geleverd.

Katendrecht heeft zijn speeltuin en Katendrecht kan er trotsch op zijn.

Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad 30 mei 1941, Blz. 5