Wij gaan weer open maar kunnen dit alleen met elkaar:

Vanaf woensdag 24 juni willen wij weer open gaan eerdere vermelding van maandag 22 juni is door werkzaamheden met groot materieel helaas niet haalbaar. Of dit dagelijks kan is nog de vraag of wij er vrijwilligers bijkrijgen welke een dag(deel) zich willen inzetten om de speeltuin open en toezicht te houden. Mochten wij er geen vrijwilligers erbij krijgen zijn  wij op wissellende tijden en op willekeurige dagen en uren open wanneer de vrijwilligers kunnen.

Wij zoeken vrijwilligers die niet binnen de risico groep vallen:

volgens RIVM aangegeven richtlijnen.

Vindt u het belangrijk dat de kinderen weer in een veilige en schone omgeving kunnen spelen u bent gezond en u kunt wat tijd inzetten voor dit doel zien wij u graag ons team aanvullen.

Aanmelden kan per e-mail:  info@svkatendrecht.nl en in de speeltuin

De door de gemeente gestelde regels.

☐ Speeltuinterrein.

Er is een indeling van het speeltuinterrein gemaakt en een route op het terrein gemaakt waardoor de vrijwilligers, toezichthouder en begeleidende ouders/verzorgers op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen blijven en waarbij kinderen en volwasssenen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden blijven. Voor de kinderen (tot en met 12 jaar) onderling gelden geen afstandsbeperkingen. Ook bij het toiletgebruik door volwassenen wordt 1,5 meter afstand gewaarborgd. Er is een plek met stoelen waar begeleidende ouders/verzorgers op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten en wachten. Voorkom aanraking van deuren en andere attributen.

Het gebruik van zwembadjes en waterspeelobjecten in welke vorm dan nog is niet toegestaan.

☐ Toiletten.

Indien aanwezig en mogelijk worden de buitentoiletten gebruikt. Er zijn bij de toiletten maatregelen getroffen om de hygiëne te waarborgen zoals zeep, papieren handdoekjes en afvalbakken. Deurknoppen en andere contactoppervlakten worden veelvuldig gedurende de dag schoongemaakt. De toiletten worden diverse keren per dag schoongemaakt en de prullenbakken worden diverse keren per dag geleegd. Er is een schema met de verantwoordelijke per dagdeel en taken die moeten gebeuren. Hang een overzicht op en zorg voor een aftekenlijst op het toilet.

Na toilet bezoek handenwassen en afdrogen.

☐ Verenigingsgebouw.

Het verenigingsgebouw blijft gesloten en ook horeca (dan wel kantine) is gesloten. Er is ook geen afhaalpunt voor eten en drinken toegestaan.

☐ Schoonmaak

Er is een plan voor frequent schoonmaken/desinfecteren van de speeltoestellen. Bij een eventuele uitgifte van spelmateriaal (zoals stepjes, ballen en schepjes) is er een plan voor frequent schoonmaken/desinfecteren.

☐ Maximaal 20 kinderen tegelijk

Er is een plan met een werkwijze voor het toelaten van niet meer dan 20 kinderen tot en met 12 jaar tegelijk op de speeltuin. Denk hier goed over na. Zorg voor het voorkomen van wachtrijen door bijvoorbeeld op drukke tijden te werken met inschrijving en speelafspraken.

Vraag ouders/verzorgers zoveel mogelijk buiten de speeltuin te blijven, tenzij zij komen met jonge kinderen. Beperk het aantal zitplaatsen voor ouders/verzorgers. In ieder geval niet meer dan éën ouder/verzorger per gezin.  

☐ Maximale speeltijd

Er is een plan voor het al dan niet instellen van een maximale speeltijd, bijvoorbeeld op drukke tijden maximaal een uur spelen. Met een maximale speeltijd krijgen zoveel mogelijk kinderen de kans in de speeltuin te spelen.

☐ Contactpersoon

Er is een contactpersoon tevens coronacoördinator binnen de vereniging die bereikbaar is in het geval van vragen of eventuele calamiteiten.

☐ Begeleiders

Er zijn altijd ten minste twee vrijwilligers aanwezig tijdens het spelen door de kinderen dan wel ten minste een vrijwilliger in combinatie met een toezichthouder. Vrijwilligers die vallen onder de risicogroep mogen niet aanwezig zijn in de speeltuin. De openingstijden van de speeltuin worden aangepast aan de mogelijkheden van inzet van begeleiders.

☐ Calamiteiten

Met de aanwezige begeleidende vrijwilligers zijn belangrijke telefoonnummers gedeeld die nodig zijn in het geval van calamiteiten.

In ieder geval vallen hieronder:

  1. de naam en het telefoonnummer van de coronacoördinator van de speeltuin,
  2. meldingen te doen via 14010 of rotterdam.nl/meldingen
  3. bij nood bellen naar 112, anders 0900-8844

☐ Informatie bezoekers en buurt.

Er is een plan voor informatie aan de bezoekers en de buurt over de regels waarbij zo mogelijk onder meer gebruik wordt gemaakt van posters en website en sociale media. Het gaat hierbij om de hygiëneregels (richtlijnen RIVM zoals handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en alleen gezond op de speeltuin) en de gewijzigde regels op de accommodatie. Vraag de ouders/verzorgers de regels met hun kinderen te bespreken. In de informatie wordt ook ingegaan over wat de gevolgen zijn bij het niet opvolgen van de regels. De regels zijn ook duidelijk zichtbaar bij de ingang van het complex. Informeer ook de wijknetwerker van uw gebiedsorganisatie over de opening van de speeltuin.

☐ Informatie aan vrijwilligers.

De betrokken vrijwilligers zijn zoveel mogelijk geinformeerd over onder andere persoonlijke veiligheid, wat te doen bij calamiteiten, wat te doen bij weerstand ouders.  

☐ Handhaving.

Vrijwilligers zijn op de hoogte van het belang van de handhaving van de regels en kunnen kinderen, ouders/verzorgers en eventuele anderen aanwezigen op of rond het complex aanspreken op het schenden van de regels. De toegang tot de accommodatie kan worden ontzegd wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels. Er is van tevoren duidelijk bij wie ze terecht kunnen mocht dit problemen geven.

VERSOEPELINGEN SPEELTUINEN JUNI 2020

Vanaf 4 mei 2020 kunnen de speeltuinen onder bepaalde voorwaarden weer worden opengesteld. Per brief van 28 april 2020 hebben de besturen van de speeltuinen hier informatie over ontvangen. 

Per heden zijn er enkele verdere versoepelingen van toepassing, die hieronder staan vermeld. 

Het maximaal aantal kinderen

Uitgangspunt was tot nu toe dat op de speeltuin maximaal 20 kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar tegelijk kunnen spelen. Dit aantal van maximaal 20 kinderen wordt nu losgelaten. Er wordt vanuit de gemeente geen maximum aantal kinderen meer aangegeven. Het is aan de speeltuin zelf om zo nodig een maximaal aantal kinderen in te stellen. Voor iedereen van 13 jaar en ouder (spelende kinderen, bezoekers, medewerkers van de speeltuin) geldt dat uiteraard op de speeltuin een afstand van minimaal 1,5 meter blijft gelden. De speeltuin moet hier maatregelen voor nemen en bij een eventuele controle ook kunnen aantonen welke maatregelen zijn genomen om aan deze afstand van 1,5 meter te kunnen voldoen.

Speeltuingebouw weer open

Gebouwen van speeltuinen mogen open met inachtneming van de regel dat er maximaal 30 personen tegelijk aanwezig mogen zijn. Verkoop van snoep en drankjes is toegestaan en ook de horeca mag open zolang alle richtlijnen zoals die voor de horeca gelden worden nageleefd. Deze richtlijnen moeten bekend zijn bij de aanwezige vrijwilligers.

De richtlijnen houden onder meer in (a) afstand tussen de tafels van 1,5 meter, (b) alleen volwassenen uit éénzelfde gezin aan een tafel, (c) voldoende afstand tussen de vrijwilligers/personeel en de gasten, (d) een routing (looproute) voor volwassenen om contact zoveel mogelijk te voorkomen.

Bepaalde activiteiten weer toegestaan

Activiteiten voor kinderen zijn toegestaan waarbij er maximaal 30 kinderen mogen meedoen.

Activiteiten voor buurtbewoners zijn weer toegestaan waarbij er maximaal 30 bezoekers tegelijk aanwezig mogen zijn. Hierbij geldt ook dat de tafeltjes op 1,5 meter afstand staan, er een looproute gemaakt is en dat er voldoende afstand gehouden wordt tussen de aanwezigen.

Voor de binnen activiteiten geldt dat het geen sport- en beweegactiviteiten mogen zijn en de regels voor samenkomsten in gebouwen moeten nageleefd worden.

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/veilig-sporten/