Volkshuis geopend van Katendrechtsche Speeltuin Vereeniging

VOLKSHUIS GEOPEND.

Van Katendrechtsche Speeltuinvereeniging.

Op feestelijke wijze is Zaterdagmiddag in de openbare school aan de Tolhuisstraat het Volkshuis van de Katendrechtsche Speeltuinvereeniging geopend door den wethouder van onderwijs en volksontwikkeling, den heer J.B.J Ratté. Vele autoriteiten gaven door hun aanweziheid blijk van belangstelling voor het werk, o.a. de heeren W. Voskuil commissaris van de kinder politie; L. Koning inspecteur voor de lichamelijke opvoeding; J. Burik van de Sportstichting; J. Koert van “Volkskracht” benevens vele afgevaardigden van de hier gevestigde speeltuinenvereenigingen en volkshuizen.

De heer E.G. Borgers voorzitter van de speeltuinvereeniging herinnerde er in zijn openingswoor aan hoe in betrekkelijk korten tijd alles in gereedheid is gebracht in hoofdzaak door werkloozen. Met hartelijke woorden dankte hij allen voor het geen zij in het belang voor de jeugd van Katendrecht hebben verricht. Met het Volkshuis is tevens een groot sociaal werk tot stand gekomen, daar vooral Katendrecht met zijn havens voor de jeugd een gevaarlijk speelterrein is en voor de rijpere jeugd nog gevaarlijker op moreel terrein.

Hierna verkreeg wethouder Ratté het woord.  Spr. bracht in herinnering dat dit het veertiende Volkshuis is dat in den crisistijd is opgericht. Juist het Volkshuis, zeide spr., is hard noodig Het kan slechts blijven bestaan, wanneer het nut ervan bij de bewoners van het stadsgedeelte is doorgedrongen en dat heeft juist op Katendrecht lang geduurd. Dat hierin verandering is gekomen is aan het werk van het bestuur deze vereeniging te danken.

Was het de bedoeling eerst een speeltuin in te richten, dit is om verschillende redenen achterwege moeten blijven. Op Katendrecht is nu eerst een volkshuis inplaats van een speeltuin geopend, hoewel in het volgende seizoen de speeltuin ook gereed zal zijn.

Tot slot sprak de heer Ratté den wensch uit dat de bewoners van Katendrecht dit werk zouden waardeeren en steunen in het besef, dat het in het belang van hun kinderen is.

Van de Centrale van Speeltuinvereenigingen bracht de heer L.W. Grijp het bestuur de gelukwenschen over, waarbij hij er op wees dat speeltuin en volkshuis als één geheel zijn te beschouwen. Vervolgens bracht de heer G. Bosch namens de vereeniging het Noorden, Crooswijk en de Nederl. Unie van Speeltuinvereenigingen gelukswenschen over.

Nadat de heer P.B. Droog namens Katendrechts Belang enige waarderende woorden had gesproken, sprak de heer W. Voskuil commissaris van de Kinderpolitie zijn blijdschap uit over de opening van dit Volkshuis waarvan hij hoopte dat het zal bijdragen tot vermindering van de straatschenderij, niet als een gemak voor de politie maar alleen in het belang van de jeugd zelf. Nadat thee was geserveerd was er gelegenheid de lokalen te bezichtigen. Het in gereedheid brengen van de lokaliteiten is met grooten ijver door een aantal werklooze leden verricht. Vele dagen dikwijls tot ’s avonds laat hebben zij eraan gewerkt. De Gemeente heeft de technische werkzaamheden verricht, terwijl de Vereeniging ,, Volkskracht” haar financieele medewerking voor het aanschaffen van de gereedschappen en andere benoodigheden heeft verleend.

RN-19381107-14004

Afbeelding 1 van 1

Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad, 07 november 1938.  Blz. 14